0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
نالینو با اسنپ شاپ تفاهمنامۀ همکاری امضا کرد

گروهتولیدیوصنعتینالینومبتکرتولیدظروفسلامتمحورچدنیوبدوننیازبهروغن،بامجموعهاسنپشاپتفاهمنامههمکاری‌ایبامحوریتکوبرندینگ (برندسازیمشارکتی) امضاکرد.

بهگزارشروابطعمومیگروهنالینو،طیاینتفاهمنامۀهمکاریمقررشدهاستکهطرفینقرارداداقدامبهانجامتبلیغاتمشترکدرفضاهایمختلفاعمازرسانه،فضایدیجیتالوهمچنینتبلیغاتمحیطینمایند.

علاوهبراین،مشتریانمحترمبرندنالینوبهموجباینقرارداد،ازاینپسمیتوانندمحصولاتاینبرندراازاسنپشاپخریداریکردهوازنزدیکترینفروشگاهدریافتنمایند.

گفتنیستگروهتولیدیوصنعتینالینودرحالحاضریکیازبرندهایشاخصدرعرصهتولیدظروفپخت‌وپزآشپزخانهدرکشوربهشمارمیآیدکهچندسالیستباعرضهمحصولاتپخت‌وپزتهیهشدهازچدناصلباپوششنچسبدیسکاور،امکانآشپزیبدونروغنرابرایمصرف‌کنندگانفراهمنمودهاست.

گفتنیستاینمجموعهعلاوهبربازارداخلی،حضوریدرخشاندربازارهایخارجیوبهخصوصدرمنطقهخاورمیانهنیزدارد.